شنبه, 27 دی 1399 ساعت 17:09

اساسنامه انجمن  بسمه تعالي

«  اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي شرکتهای هواپیمایی »

فصل يكم – كلياتمقدمه:

حمل و نقل  هوایی به دلیل ویژگی­های انحصاری خود مانند سرعت، راحتی، ایمنی و غیره از جایگاه بسسیار مهمی در سیستم حمل و نقل امروزی برخوردار است در بسیاری از کشورهای پیشرفته حمل ونقل نقش غالبی را در کل سیستم به دست آورده است این بخش از صنعت حمل و نقل اهمیت زیادی در عرصه های تجاری ، اجتماعی و فرهنگی دارا است و دو موضوع اساسی در اقتصاد حمل و نقل هوائی همچون کلید موضوعات مربوط به علم اقتصاد مسئله   ( هزینه ها costs و درآمدها Benefits ) است. رشد و گسترش حمل و نقل هوایی کشور ، استفاده بهینه از تأسیسات و امکانات فرودگاهی ، رونق صنعت حمل و نقل با ملحوظ داشتن ظرفیت قابل ارائه ناوگان هوائی کشور ، کاهش هزینه ها وارائه عملکرد مطلوب و منطقی در گروه رقابت سالم و سازنده از طریق تشکل صنفی شرکت های هواپیمایی خواهد بود.

رفع تنگناها و کاهش مشکلات موجود در سیستم حمل و نقل هوایی کشور ، تبادل اطلاعات ، اتخاذ راه حل های مناسب و منطقی یا نزدیک کردن دیدگاههای حمل و نقل در راستای سیاستهای دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده صنعت می­تواند از طریق این تشکل صنفی به عنوان دارندگان حرفه و تجارت معین تحقق عینی یابد. بنابراین اهداف و برنامه های آن در چارچوب قانون اساسی کشور و مقررات موضوعه مملکتی در جهت منافع خاص مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی کشور خواهد بود. ضمناً با توجه به اهمیتی که نقش هلی کوپتر در صنعت حمل و نقل هوایی کشور دارد ، در همه مواردی که در این اساسنامه به هواپیمایی اشاره می شود ، مقصود شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری است.

ماده 1 - هدف :

     به استناد  مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصاديكارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده2-  نام ، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام : انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهای هواپیمایی می باشد كه در اين اساسنامه به اختصار
« انجمن صنفي » ناميده مي‌شود .

حوزة فعاليت انجمن صنفي :  حوزة جغرافيايي سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران و محل استقرار دفتر مركزي : تهران – شهید ستاری شمال به جنوب – نرسیده به خیابان پیامبر – نبش کوچه شاملو – پلاک 90 – طبقه 4 شرقی – واحد 8 مي باشد.

تلفن : 44042417 – 44022546 ، دور نگار: 44014440

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء -  از طريقي  كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد -  بطور کتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد .

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات ، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش ، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.

5- سعي در بهبود كيفيت تولید يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و  تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق  اساسنامه.

8- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي  به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

9- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

10- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد .

11- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني .

12- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

13- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورت هاي لازم به آنها .

14- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

15- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارفرمایی .

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

1-  گسترش و رشد حمل ونقل هوایی ، بازرگانی کشور .

2-  کمک به رونق صنعت حمل و نقل با محلوظ داشتن ظرفیت قابل ارائه ناوگان هوایی کشور

3-  ایجاد هماهنگی و تعیین خط مشی مناسب در بهره وری و سرویس دهی مطلوب حمل ونقل هوایی و جلب رضایت مسافرین.

4-  به کارگیری رهنمودها و خط مشی های ارائه شده توسط مدیران عامل شرکت های هواپیمایی و هلیکوپتری  در تقویت امر عملیاتی و انجام پروازهای برنامه ای و غیر برنامه ای .

5-  هماهنگی همه جانبه در اجرای مقررات هواپیمایی کشوری و ایکائو.

6-  ایجاد رابطه صحیح و مناسب و منطقی با هواپیمایی کشوری در جهت تقویت امور مربوط به صنعت حمل و نقل هوایی و امور عملیاتی و ایمنی پروازها.

7-  استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات فرودگاهی و به  کارگیری اصل  صرفه جویی و کاهش هزینه ها.

8-  تقویت همکاری در زمینه حمل ونقل هوایی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری.

9-  اتخاذ تدابیر لازم جهت تبادل اطلاعات هواپیمایی در زمینه های مختلف .

10-         ارتقاء تفاهم بیشتر بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری با تاکید بر روابط مناسب و منطقی بین شرکتهای هواپیمایی و هلیکوپتری .

11-         تبادل اطلاعات و اتخاذ راه حل های مناسب و منطقی با نزدیک تر کردن حمل و نقل در راستای سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری .

12-         تدوین طرح های کسب و کار در حوزه صنعت هوانوردی

13-         تحقیق و پژوهش در زمینه مسایل مرتبط با صنعت حمل و نقل هوایی

14-         اخذگزارش عملکردعملیاتی بازرگانی ومالی اعضاءوتهیه گزارشهای تحلیلی ازصنعت حمل ونقل هوایی

15-         تعامل و مبادله اطلاعات و تجارب با سایر انجمن ها و نهادهای مشابه در سطح بین المللی به منظور ارتقاء کارائی و توانمندی شرکتهای هواپیمائی در حوزه های مختلف

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5 – شرايط عضويت :

عضویت کلیه شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری  واجد شرایط در انجمن صنفی آزاد است.

1- تابعيت ايران .

2- شاغل در صنعت حمل و نقل هوایی بار یا مسافر ( شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری ) در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبراز قبیل اساسنامه مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری .

3- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

4- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب .

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن، مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- چنانچه به دليل واجد شرايط نبودن بعضي از متقاضيان، تقاضاي عضويت آنان از سوي هيأت مديره پذيرفته نگردد؛ متقاضي مي‌تواند شكايت خود را در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح نمايد . تصميمات مجمع عمومي در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن ،  انجام اعمالی مغایر با منافع صنفی انجمن  وانسجام آن (با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

6- انجام هرگونه اقدام مغایر با مصالح و منافع صنفی سایر اعضاء با تصویب هیئت مدیره

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي ،حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ب - حق عضويت ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

د – درآمدهای حاصل از مشارکت در اجرای طرح ها و پروژه ها و تصدی امور و ارائه خدمات مالی .

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي .

تبصره 2- انجمن صنفي بايد داراي حداقل 2 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي مي‌باشد.

ماده 8-كليه اعضا بايد حق عضويت خود را باتوجه به ماده6 ، مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند .

ماده 9 -چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد ، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود . چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد ، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد . اخراج يا قبول مجدد آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود .

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است ، از اجتماع  نمايندگان اعضاي حقوقي ، به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيلة دعوتنامه کتبی و یا روش دیگری که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد به طوری كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيدشده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي ، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد .

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند . همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان ، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند .

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده ، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20روزپيش از تشكيل ، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايند.

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره ، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي بعمل خواهد آمد .

تبصره 5 – هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد .

ماده 12-مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت
مي يابد . چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت . درصورتي که پس از طي مراحل اول ودوم،مجمع عمومي عادي حد نصاب لازم را کسب ننمايد؛ مرحله سوم آن با حضور دست کم يک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريتنصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود .

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي .

2- استماع ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار درخصوص صورت هاي مالي سالانه و بودجه آتي انجمن صنفي .

3- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي .

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد .

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد .

6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه )  .

7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.

8- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد . چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه .

2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه ، بايد به طور مشخص حداقل 20 روز قبل از برگزاری مجمع  به اطلاع اعضا و وزارت تعاون ،  کار و رفاه اجتماعی برسد .

ماده 16-پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت . چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند .

تبصره 1- اعضای هيأت رئيسه مجمع عمومي وهيأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت  درهيأت مديره و بازرسان باشند( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه  انجمن صنفي داراي كمتر از 20 عضو باشد) .

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي  عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند .

تبصره 3- هيات ریيسه و هيأت نظارت بر انتخابات ، مكلفند در پايان راي گيري ، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حایزان اكثريت آرا ، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره ،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند .

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي ، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا  مي تواند  اعلام تنفس نموده ، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند . تمديد جلسه ، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل ، در مرحله بعدي ،  مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد .

ماده 17-چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند ، هيأت ریيسه و هيات نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض ، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند .

تبصره - چنانچه اعتراض يا اعتراضهاي رسيده وارد باشد ، هيأت رييسه ونظارت ، ابطال انتخابات را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه ، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد انتخابات ، اقدام خواهد شد .

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18-هيأت مديرهداراي5 نفر عضو اصلي و2نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم ، بلامانع است .

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك ریيس، يك نايب ریيس ، يك خزانه دار و از بين اعضاي اصلي  هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك موردنياز به منظور انجام تشريفات ثبت ، به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد .

ماده 20- جلسات هيأت مديره هر ماه  يك بار تشكيل و با حضوراكثريت  اعضا
( حداقل3نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرا اكثريت اعضاي  حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت ریيس، نايب ریيس يا 3عضو هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد .

تبصره 1- خدمات هيأت مديره افتخاري است مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند .

تبصره 2- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه بعنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21-هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن صنفي و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن صنفي (ریيس، دبير و خزانه دار)  در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن صنفيرا در آن واريز نمايد.

ماده 22 – ریيس هيات مديره  یا دبیر و خزانه دار مشتركاً صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و كلاً مسئولان اداري و مالي انجمن صنفي  بوده و حفظ كليه اموال ، دارائي ها ، اسناد ، اوراق بهادار و دفاتر مالي انجمن صنفی به عهده آنها مي باشد .

تبصره 1– كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضای ریيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسنادمالي ، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند ؛ با امضاء مشترك ریيس هيات مديره يا دبير و خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفي معتبر خواهد بود .

تبصره 2- امضای اسناد مالی  و دبیر منوط به تصویب هیئت مدیره نیز می باشد.

ماده 23 - در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه در 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب ، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد . هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اعلام  نمايد .

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند، انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي گردد .

تبصره 2- در صورت استعفا، فوت از دست دادن شرايط يا سلب عضويت اكثريت اعضاي هيأت مديره توسط مجمع عمومي فوق العاده ، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در اين صورت بازرسان يا يك سوم اعضاي انجمن صنفي موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد؛ بازرس يا بازرسان موظف هستند جهت تعيين تكليف مراتب را به اطلاع وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي برساند.

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره – هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت ) .

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .

3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي .

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي( درصورت تفويض اختيار از طرف مجمع عمومي فوق العاده).

7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن .

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا .

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي ، قضائي ، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه .

11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي .

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي .

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم ) از قبيل كميته حل اختلاف ، كميته عضويت ، كميته تداركات و پشتيباني ،كميته امور حقوقي و امور بین الملل ، كميته رفاهي ، کمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، کمیته آمار و اطلاعات ، کمیته بازرگانی ، کمیته آموزش ، کمیته ایمنی ، کمیته فنی ، کمیته تضمین کیفیت ، کمیته روابط عمومی و ساير كميته ها .

16-  اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانون هاي مذكور.

17-         تعیین نماینده انجمن در شورایعالی هواپیمایی و سایر مجامع و انجمن ها

ماده 26 - وظايف ریيس هيأت مديره :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه .

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه .

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي ، جهت اجرا و پي گيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي .

6- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده 27 -دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و
مي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند .

ماده 28 – وظايف واختيارات دبير :

1-حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي .

2-      انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي .

3-  امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور بهمراه خزانه دار در صورت داشتن چنين اختياري از سوي هيأت مديره.

4-  تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا باتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

5- تهيه دفاتر « عضويت » و « امور مالي » با نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها .

6-       تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ  اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.

8-      مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي ، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و
دستگاه هاي اداري به مسوولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

11-تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند .

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار :

خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن ، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي .

3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط .

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير .

5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول ، غير منقول ، وجوه ، اسناد ، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي .

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1-  خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن

صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره ،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان ،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين ، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 30 -بازرسان انجمن صنفي ، متشكل از یک نفر بازرس اصلي یک نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره-در صورت استعفا ، فوت ، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها ، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پي گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد ).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي .

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم ، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي .

تبصره- بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي وكليه محاسبات انجمن صنفي را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن صنفي تسليم دارند.همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالي يك بار در مجمع عمومي سالانه بطور كتبي و رسمي گزارش نمايند .

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده 32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر.

5- داشتن حسن شهرت.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- حداقل 30 سال تمام سن .

8- حداقل تحصيلات لیسانس یا خلبانی با مدرک ATPL

9- حداقل 1سال سابقه عضويت انجمن صنفي مربوط، منتهي به زمان كانديداتوري و ادامه عضويت.

10- مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یا یکی از معاونین شرکتهای هواپیمایی باشد.

تبصره - كانديداهاي اولين دوره هيأت مديره ، هيات داوري و بازرسان از شرط مقرر در بند 9 معاف هستند .  

ماده 33 – در اجراي ماده18آیين نامه انجمن هاي صنفي وکانونهاي مربوط ، به منظور ثبت و آموزش اعضاء ، هر دوره حداقل نیم درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد .

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان ، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف ، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود . هيات داوري پس از صدور راي خود ، منحل مي گردد .

ماده 35- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك ، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن يا خارج از آن ، در اختيار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند .

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم  تجديد انتخابات آن.

3- در صورت صدوررأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1-  انحلال انجمن ، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد .

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد ، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهندشد که درصورت عدم وجود، هيأت تصفيه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد .

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره ، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند . پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دورهاعتبار هيات مديره )  تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرس یا بازرسان مكلف هستندانحلال انجمن را به وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذي ربط اعلام نمايند .

ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل  اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حساب هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعيدر اختيار اعضا و در صورت عدم وجود در اختیار  تعاونی متشکله از شرکتهای هواپیمایی و هلی کوپتری عضو انجمن تحویل خواهد شد .

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه ، تابع نظر وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي مي باشد .

ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه ، پس از موافقت وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي قابل اجرا مي باشد .

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود .

اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 38 تبصره در تاريخ 05/12/1393 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 05/12/1393 انجمن صنفي كارفرمايي شرکتهای هواپیمایی رسيد.

اخبار هواپیمایی

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…