ضرورت بازنگری در عوارض بلیت

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گقت: در حال حاضر صنعت حمل‌ونقل هوایی درگیر یک‌سری محدودیت‌هاست و آن هم عوارض‌هایی است که روی بلیت‌های شرکت‌های هوایی وضع شده است.

وی افزود: متاسفانه دستگاه‌های مختلف کشور که به نوعی در عرصه‌های گوناگون خدمات‌رسان هستند، وقتی با کمبود منابع مواجه می‌شوند، پیشنهادهایی را به نمایندگان مجلس می‌دهند و درصدی را روی بلیت‌های هوایی، جاده‌ای، دریایی و ریلی وضع می‌کنند. این عوارض‌ها به خصوص در حوزه هوایی بازدارنده و باعث افزایش هزینه سفر می‌شود.

مقصود اسعدی سامانی تصریح کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد 43، 46 و 47 وضع 5 درصد عوارض بلیت برای شهرداری منظور شده است. این موضوع مشکلاتی را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است.

اسعدی‌سامانی عنوان کرد: برای مثال، یک شرکت هواپیمایی در حالی که در یک فرودگاه اصلا پروازی ندارد، شهرداری آن فرودگاه صورت‌حساب می‌فرستد و درخواست عوارض می‌کند. یا در شهری اصلا فروش بلیت ندارد، اما می‌بینیم درخواست عوارض شهرداری می‌کند. این معضلی برای شرکت‌های هواپیمایی شده است.

وی متذکر شد: این در حالی است که شهرداری‌ها هیچ سرویسی به فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه نمی‌دهند و گذاشتن 5 درصد تحت عنوان عوارض شهرداری، هزینه سفر مردم را افزایش می‌دهد و یک کار مازادی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌کند.

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: متاسفانه شهرداری‌ها در حال حاضر به شرکت‌های هواپیمایی فشار می‌آورند و اگر نتوانند پول خود را وصول کنند، از طریق کمیسیون ماده 77 از حساب شرکت‌های هواپیمایی برداشت می‌کنند.

اسعدی‌سامانی افزود: چند شرکت‌های هواپیمایی متاسفانه رقم‌های میلیاردی از حسابشان توسط شهرداری برداشته شده و این مشکلاتی را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: فروش بلیت ما براساس استانداردهای جهانی یاتا است، هر عوارضی روی بلیت وضع می‌شود، باید توسط یاتا کدگذاری شود و به سراسر جهان ارسال شود تا براساس آن کد، رقم هزینه در بلیت درج شود.